Artfutura, festival internacional de cultura y creatividad digital

Vuelve una nueva edición de Artfutura, posiblemente el festival más emergente en cuanto a proyectos new media de carácter internacional se refiere. Se trata ya, de la decimonovena edición, que se celebra del 23 al 26 de Octubre.

El arte digital, animación, video creación, videojuegos e interactividad, se reúnen para ofrecernos una amplia exposición de creaciones, donde podemos ver las nuevas tendencias en estas disciplinas artísticas.

Este año la sede se sitúa en Barcelona, pero como todos los años el festival se extiende a otras 9 ciudades (Alicante, Cádiz, Gijón, Madrid, Murcia, Palma de Mallorca, Valladolid, Vigo y Zaragoza), donde podremos disfrutar de los distintos eventos, conferencias, exposiciones, etc.

¿Te lo vas a perder?

Toda la información en artfutura.org.
Lecool magazine / Fuente de referencia.

Alfonso Lozano

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.